Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/u5927736/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Davranış Etik Kurallarımız | Wildcat

Davranış Etik Kurallarımız

1.AMAÇ/GENEL

Bu dokümanda açıklanan Devran Motor Yatakları Etik Kuralları tüm şirket çalışanlarını, yönetim kurulu üyelerini, hissedarlarını, iştiraklerini, bayileri, tedarikçileri, aracıları, yüklenicileri, vekâleten iş görenleri ve birlikte iş yapılan tüm üçüncü tarafları kısaca Devran Motor çalışanlarını kapsar.

Devran Motor Çalışanlarından Devran Motor Yatakları Etik Kurallarına uymaları beklenir. Şirket çalışanları, şirketin etik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Devran Motor Yatakları, tüm çalışma süreçlerinde, çalışanlarıyla ilişkilerinde İnsan Hakları Evrensel beyannamesinde tanımlanan ayrımcılık kurallarına uymayı taahhüt eder ve Devran Motor Çalışanlarından da buna uymalarını bekler.

Devran Motor Yatakları ve iştiraklerinde görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasında, Devran Motor Yatakları Etik Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çabanın sarf edilmesi ile bu konuda öncülüğün yapılması da bulunmaktadır.

Devran Motor Yatakları Etik Kurallar dokümanının güncel halinin çalışanlar tarafından okunduğunu, anlaşıldığını ve uygulama taahhüdünün belgelendirilme sorumluluğu her çalışanın kendi üst amirine aittir.

Öte yandan yasal düzenlemeler, etik ve mesleki ilkeler ve evrensel kurallara uyum içerisinde rüşvet ve yolsuzluk risklerini belirlemek, azaltmak ve yönetmek amacıyla oluşturulmuş Devran Motor Yatakları Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası işbu Devran Motor Yatakları Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası olup çalışanlar ve iş ortakları bu politikaya uymakla yükümlüdürler.

2.UYGULANDIĞI ALANLAR (DEPARTMANLAR / BÖLÜMLER)

Bu talimat Devran Motor şirketinin tüm bölümlerinde uygulanır.

3.UYGULAMA / ANLATIM

3.1 Genel İlkeler

3.1.1 Genel Davranış Kuralları

Bütün Devran Motor Yatakları çalışanları, adalet ve işbirliği üzerine kurulmuş ortak çalışmaların oluşturduğu bir şirket kültürüne katkıda bulunurlar.

Yönetim ve çalışanlar, günlük işlerinde hoşgörü ve güven ilişkisini inandıkları temel ilkelerden sayarlar.

Her çalışan davranışlarında sorumluluk sahibi ve tutarlı olduğunu gösterir.

Her bireyin kişiliğine ve onuruna saygı gösterilir.

Herkes muhataplarına içten inandığı için değer verir ve bu doğrultuda etkinlik göstermeye hazırdır.

Bu davranışlarla, işyerinde ortaya çıkabilecek sorunlara birlikte çözümler aranır ve böylece açıklık, hoşgörü ve adaletin egemen olduğu bir iş çevresi gelişir.

3.1.2. Yöneticiler İçin Davranış Kuralları

Yöneticiler hoşgörülü ve adil ilişkileri desteklerler.

Yöneticiler davranışlarıyla bütün çalışanların kişilik ve onurlarına saygı gösterilmesine katkıda bulunurlar.

Çalışanlarına içten davranarak açık bir düşünce alışverişine olanak tanıyan bir çalışma ortamına yol açarlar.

Nezaket, içtenlik ve karşılıklı hoşgörü ile herkesin birbirine saygılı davranmasını sağlarlar.

Kabul edilemez davranışları engelleyerek çatışma durumlarında aracılık yaparlar.

 3.1.3. Üçüncü Şahıslarla İlişkilerde Davranış Kuralları

Bütün çalışanlar, özellikle de yöneticiler, davranışlarıyla işletmeyi temsil ettiklerinin, dolayısı ile şirket dışında şirketin imajını, şirket içinde de şirketin kültürünü etkilediklerinin bilincindedirler.

Bütün çalışanlar diğer çalışanlara kendilerine davranılmasını bekledikleri gibi davranırlar. Böylece müşterilerle ve şirketin iş bağlantısı içinde bulunduğu şirket dışındaki kişilerle adil ve saygılı bir ilişki sağlanmış olur.

Adil davranma ve değer verme ölçütleri, kişinin işletme içinde ve dışında kendi tanıtımı için de geçerlidir.

 3.2. Geçerlilik Alanları

Her çalışan işiyle ilgili yasal gerekleri bilmek, onlara uymak ve gerektiğinde iş arkadaşlarına da aktarmak zorundadır. Bunun dışında şirket yönetmeliklerine de uyulmalıdır.

Şirketimizin iyi imajını korumak için bu davranış kurallarına sadece çalışma saatleri süresince değil, işletmenin çıkarlarıyla ilgili olabilecek şirket dışındaki etkinlikler sırasında da uyulmalıdır.

Bütün çalışanlardan bu davranış kurallarına uyulması konusunda destek olunması ve işbirliği yapması beklenmektedir.

 3.3. Resmi Kurumlara ve Yetkililere Karşı Davranışlar

Devran Motor Yatakları çalışanlarının, kendilerine yahut Devran Motor Yataklarına, iş ya da avantaj sağlamak amacıyla, resmi kurumlardaki görevli memurlara, şirketten, kardeş kuruluşlardan ya da kişinin kendi olanaklarından para değeri olan imkan ve avantajları sağlaması kesinlikle yasaktır.

 3.4. Çıkar Çatışmaları

 3.4.1. Tedarikçi, Müşteri ve İş Ortaklarıyla İlişkiler

Devran Motor Yatakları çalışanları, şirket çıkarlarına karşı gelen ya da çalışanların şirket adına karar verme ve etkinlik göstermelerini etkileyebilecek kişisel işler ve finansal işlemler yürütmekten kaçınmalıdır. Özellikle aşağıdaki hediye, yemek ve başka etkinliklere davetler ve benzeri durumlar için geçerli düzenlemelere uyulmalıdır:

 • Devran Motor Yatak çalışanları, iş ortaklarından yemeklere ya da başka etkinliklere davet, hediye, ödeme, kişisel hizmet ya da hatır işi talep edemez.
 • Çalışanlar iş ortaklarının konuğu olarak sadece gönüllü olarak ifade edilen, bir iş görüşmesi niteliğinde ya da ortak çalışma bağlamında düzenlenen bir yemek ya da etkinlik için davet kabul edebilir. Çalışanlar yöneticilerini, iş ortakları tarafından üstlenilen yemek ve eğlencelerin sıklığı ve bağlamları konusunda haberdar etmek zorundadır.
 • Yol ve konaklama ücretlerinin iş ortakları tarafından üstlenilmesi yasaktır. Bir iş ortağının düzenlenen bir etkinlik için bu masrafları karşılamayı teklif etmesi halinde katılım için ilgili üst yöneticinin onayı gereklidir.
 • Tedarikçi ya da müşterilerin çalışanları özel kullanımları için mal ya da hizmet talep ettiklerinde piyasadaki fiyattan işlem yapılmalı ve bu ödeme belgelendirilmelidir.
 • Tedarikçi ya da müşterilerden kişisel menfaat sağlamak üzere ödeme, kredi ya da her türlü maddi yardım talep ya da kabul etmek yasaktır.
 • Tedarikçiler ya da müşteriler, Devran Motor Yatakları etkinlikleri, çalışanların veda ya da doğum günü ve benzeri kutlamaları için sponsorluk yapamaz. Bir çalışanın ilke olarak ne kendi adına ne de şirket adına tedarikçilerden hayır ve benzeri amaçlı etkinlikler için destek talep ve kabul etmemelidir.
 • Devran Motor Yatakları çalışanları, tedarikçilerin ve müşterilerin sunduğu indirim ya da daha başka avantajlardan sadece bunlar bütün Devran Motor Yatakları çalışanları için geçerli ise faydalanabilecektir. Devran Motor Yatakları adına yapılan alışverişlerde bir kişiye ya da çalışanlar arasında sadece bir gruba uygulanan indirim ya da avantajları talep ya da kabul etmek yasaktır.
 • Devran Motor Yatakları çalışanları ve yakınları, tedarikçi ya da müşterilerden hediye ya da daha başka kişisel menfaat ne talep ne de kabul edebilir. Ancak reklam malzemesi ya da başka malzeme, eğer gönüllü olarak verilmiş ise ve çalışanın kararlarını etkilemeyecekse kabul edilebilir.
 • Devran Motor Yatakları çalışanları iş ortaklarına yaptıkları ziyaretlerde ve hediye götürülmesi durumlarında yöneticilerini bilgilendirmek, götürecekleri hediye değerini belirtmek ve onay almak zorundadırlar. Aynı durum iş ortaklarının konaklama ve hizmet bedellerinin Devran Motor Yatakları tarafından üstlenilmesi durumları için de geçerlidir.

 3.4.2. Ek İşler ve Bağışlar

Devran Motor Yatakları çalışanları şirketin izni olmadan bir başka ekonomi kuruluşunun yönetim, denetleme ya da danışma kurulunda görev alamaz.

Çalışanlar şirketin çıkarlarına uygun olmayan ya da şirketteki performanslarını etkileyebilecek düzenli bir ek işte çalışamaz. Ayrıca çalışanlar önceden onay almadan ne iş ortakları ne de rakip işletmelerde görev alamaz.

Çalışanlar dernek ya da sivil toplum girişimleri gibi kamu yararına çalışan kuruluşlarda etkinlik gösterebilir, ancak bu uğraşlar şirketin haklı çıkarlarına zarar vermemelidir.

Ancak söz konusu çalışan Devran Motor Yatakları temsilcisi olarak ortaya çıktığında ya da algılandığında bu duruma istisnai uygulamalar getirilebilir.

 3.4.3. Kamuoyu Önündeki Davranışlar

Çalışanların yerel ya da bölgeler üstü düzeyde kamu görevlerinde, dernek ya da sivil toplum örgütlerinde yer almaları halinde, bu etkinlik o kişinin şirketteki göreviyle bağlantılıysa önceden ilgili yöneticinin izni alınmalıdır.

Devran Motor Yatakları yöneticileri söyleşiler ve sunuşlar sırasında ya da yayınlar kapsamında işletmeye ilişkin konularda açıklamalar yapabilirler ve fikirlerini serbestçe ifade edebilirler. Kamuoyuna yapılan her açıklamanın zamanı, çerçevesi ve içeriği açısından işletme çıkar ve amaçlarıyla uygunluk içinde olmasını güvence altına almak üzere ilgili açıklama, sorumlu yönetici ile önceden görüşülmelidir.

Çalışanın bu faaliyeti ile ilgili olarak ücret alınması, masrafların karşılanması ya da herhangi bir biçimde hizmete karşılık alınması söz konusu olduğunda ilgili yöneticinin izni alınmalı ve Devran Motor Yatakları şirketinin kullanımına sunulmalıdır.

3.5. Şirket İçi Kurallar

3.5.1. Şirket Mal Varlıklarının Korunması / Gizlilik

Şirketin malı sadece şirket amaçları için kullanılabilir. Tüm çalışanlar şirket mallarının kaybolmasını, çalınmasını ya da kötüye kullanılmasını önlemelidir. Çalışanlar bütün şirket ve iş sırlarını çalıştıkları sürece korumakla yükümlü oldukları gibi, iş ilişkisi bittikten sonra da korumalıdırlar.

Yazılım, bilişim teknolojileri, e-mail, internet, intranet ve sesli mesaj sistemlerinin kullanımı ve güvenliği talimatlarına uyulmalıdır. Şirket içinde ve dışında geçerli olan veri koruması ile ilgili bütün düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

 3.5.2. İç Denetim Sistemleri, Raporlar, Belgeler

Şirketin başvurduğu iç denetim sistemleri ile yasalara ve şirket içi düzenlemelere uyulması güvence altına alınır, işletme malı korunur ve gerekli yetkiler temelinde işletme adına talimatların çıkarılması ve etkinliklerin gerçekleştirilmesi sağlanır. İşletme tarafından yayınlanan raporlar bütün önemli standartlara ve yasal kurallara uygun olmalı, özellikle hesaplar işletmenin mali durumunu tam olarak yansıtmalıdır. İşle ilgili belgeler sadece şirketin malı olup işletmenin düzenlemelerine göre hazırlanıp saklanmalıdır.

 3.6. Kalite

Şirketin büyümesi ve başarısı için kaliteyi korumak ve sürekli kalite iyileştirmesi büyük önem taşır. Çalışanlar şirket içinde ve dışındaki müşterilerin beklentilerine uyup Devran Motor Yatakları ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini sürekli olarak iyileştirmekle yükümlüdürler.

 3.7. Toplumsal Sorumluluk İlkeleri

Devran Motor Yatakları toplumsal sorumluluğunun bilincinde olup bunun şirketin uzun vadeli başarısı için önemli bir etken olduğunu kabul eder.

Şirketin toplumsal sorumluluğunu yerine getirebilmesi için rekabet gücünü ve sürekliliğini koruması gereklidir.

Toplumsal sorumluluğun algılanması değer odaklı şirket yönetiminin de vazgeçilmez bir parçasıdır.

Şirketin toplumsal sorumluluk ilkeleri şunlardır;

 •  İnsan Hakları

Devran Motor Yatakları uluslararası insan haklarına saygı gösterir ve bu haklara uyulmasını destekler.

 •  Zorla Çalıştırma

Devran Motor Yatakları baskı altında çalıştırmanın tüm şekillerini kınamaktadır.

 •  Çocukların Çalıştırılması

Devran Motor Yatakları çocukların çalıştırılarak istismar edilmesine karşı çıkar. Çocukların gelişme süreçlerinin engellenmemesi gerektiğine inanır. Çocukların kişisel güvenlik ve sağlıklarının zarar görmemesi gerektiğini düşünür. Onurlarına saygı gösterilmesi gerektiğini savunur.

 • Fırsat Eşitliği

Devran Motor Yatakları işe alımlarda fırsat eşitliği ilkesine göre davranır, her tür ayrımcılığa karşı durur.

 • Eşit Değerde İşe Eşit Ücret

Devran Motor Yatakları ulusal kurallar çerçevesinde örneğin kadın ve erkek söz konusu olduğunda “eşit değerde işe eşit ücret” ilkesine uyar.

 • Çalışanlar İle İlişkiler

Şirketin ekonomik çıkarlarıyla çalışanların çıkarları arasında adil bir denge aranır. Her türlü tartışmada bile hedef, uzun vadede sürdürülebilir yaratıcı bir işbirliğini korumaktır. Şirketin amacı, her çalışanını bilgilendirmek ve onun mümkün olduğunca doğrudan katılımını sağlamaktır. Çalışanlara karşı davranış ve ifade tarzı, saygı ve adil davranma ilkesine dayalıdır.

 •  Çalışma Koşulları

Devran Motor Yatakları her türlü istismar edici çalışma koşullarına karşıdır.

 • Sağlığın Korunması

Devran Motor Yatakları, en azından ulusal düzenlemelere göre iş yerinde güvenlik ve korumayı güvence altına alıp iş sağlığı ve güvenliği standartlarının iyileştirilmesi için sürekli gelişmeyi destekler.

 • Ücret

Devran Motor Yatakları en az yasalarca güvence altına alınmış asgari ücrete ve ilgili iş piyasasına göre uygun ücret alma hakkına sahip çıkar.

 • Çalışma Zamanı

Devran Motor Yatakları çalışma saatleri ve düzenli ücretli izin konusunda yasalara uygun hareket eder.

 • Eğitim

Devran Motor Yatakları yüksek bir performans düzeyinin ve yüksek kaliteli işin gerçekleşebilmesi için çalışanların eğitim almalarını destekler.

 • Tedarikçi

Devran Motor Yatakları tedarikçilerine, kendi işletmelerinde benzer ilkeleri uygulama konusunda destek verir ve onları cesaretlendirir. Devran Motor Yatakları tedarikçilerinden bu ilkeleri ortak çalışmalarına temel almasını bekler. Devran Motor Yatakları bu ilkelerle sürekli bir işbirliğinin sağlanabileceğine inanır.

3.8. Çevreyi Koruma

Çevreyi bugünün ve yarının kuşakları için korumak ve yürürlükte olan bütün çevre koruma yasalarını ve düzenlemelerini uygulamak şirketimizin ana ilkelerinden biridir. Şirket, çalışanların çevre bilinciyle hareket etmelerini bekler ve destekler. Bu durum özellikle, doğal kaynakları koruyan, geri kazanıma olanak tanıyan, çevre kirlenmesini mümkün olduğunca azaltan ve doğal çevreyi koruyan yeni ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için geçerlidir.

 3.9. Her Türlü Yolsuzluğun Cezalandırılması

Devran Motor yatakları çalışanlarının ya da iş ortaklarının ahlaka aykırı ya da çıkar ilişkilerinde bulunmalarına göz yummaz. Rüşvet ya da başka tür yolsuzluğu ya da bu tür uygulamalara katılımı yasaklar.

4. ETİK KURALLARINA UYUMSUZLUKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ

İş Etiği Kurallarını veya Devran Motor Yataklarının politikalarını ve prosedürlerini ihlal edenler gerekirse işten ayrılmalarının istenmesi derecesine varabilecek çeşitli disiplin yaptırımlarına tabi olacaklardır. Disiplin yaptırımları, uygunsuz davranışları ve kuralları bozmaya neden olan fiilleri onaylayan, yönlendiren veya bu konularda bilgi sahibi olup gerekli bildirimi uygun şekilde yapmayan kişilere de uygulanacaktır.

Disiplin yaptırımlarını gerektirecek hal ve davranışlarda bulunan çalışanlarla ilgili soruşturmayı Devran Motor Yatakları Etik Kurulu yürütecektir.

Etik Kurulunun almış olduğu kararlara karşı itiraz mümkün bulunmamakla birlikte hakkında yaptırım uygulanan herkesin dava yoluna başvurabilmesi mümkündür.

Etik Kurulu çalışmalarını aşağıda belirlenen ilkeler çerçevesinde yürütecektir;

 • Bildirim ve şikayetler ile bildirim veya şikayette bulunanların kimliği gizli tutulacaktır.
 • Soruşturmayı mümkün olduğu kadar gizli kurallar içinde yürütecektir.
 • Etik Kurulu soruşturma ile ilgili bilgi, belge ve delili doğrudan doğruya mevcut olan birimden talep yetkisine sahiptir. Elde ettiği her türlü bilgi ve belgeyi sadece soruşturma konusu ile sınırlı olarak inceleyebilir.
 • Soruşturma süreci baştan itibaren yazılı tutanağa bağlanır. Bilgi delil ve belgeler tutanağa eklenmelidir.
 • Tutanak etik kurulu başkan ve üyeleri tarafından imzalanmalıdır.
 • Soruşturma ivedi yöntemle ele alınır ve sonuca mümkün olan en seri şekilde ulaşılacaktır.
 • Kurulun aldığı kararlar derhal uygulamaya konulacaktır.
 • Sonuç hakkında ilgili bölümler ve mercilere bilgi verilecektir.
 • Kurulun başkanı ve üyeleri bu konu hakkındaki görevlerini yerine getirirken bağlı oldukları bölüm yöneticileri ve organizasyonun içindeki hiyerarşiden bağımsız olarak ve etkilenmeden hareket edecekler, kendilerine konu hakkında hiçbir şekilde baskı ve telkin yapılamayacaktır.
 • Kurul gerekli gördüğü takdirde uzman görüşüne başvurabilir ve soruşturma esnasında gizlilik prensiplerini ihlal etmeyecek tedbirleri alarak uzmanlardan faydalanabilir.

5. ETİK KURAL İHLALLERİNE YÖNELİK BAŞVURULARIN YAPILMASI

Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunulduğu iddiasıyla; Etik kural kapsamına giren tüm etkinliklerle ilgili olan herkes (Çalışanlar, Tedarikçiler, Müşteriler, ilgili tüm bağlamlar) kurula başvurabilir.  Başvurular Devran çalışanları tarafından gizlilik ihlal edilmeyecek şekilde kapalı zarf usulü ilgili kurul üyelerine ulaştırılmak üzere bildirim kutularına bırakılır. Bu bildirim kutuları, atanmış kurul üyeleri tarafından belirli periyodlarda kontrol edilir.

Tedarikçi, Müşteri ve diğer Devran bağlamları tarafından etik kurallar, web sitesi aracılığı ile duyurulur ve başvurular info@devran.com.tr adresine yapılır. Bu mail adresi üyeler tarafından takip edilerek, gelecek olan başvurular için değerlendirmeler başlatılır.

Değerlendirme sonucu alınan karar, ilgililere ve başvuru sahibine bildirilir. Ancak, karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklar hakkında kurula başvuru yapılamaz. İnceleme sırasında yargı yoluna gidildiği anlaşılan başvuruların işlemi durdurulur. Eğer kurul tarafından, başvuru dikkate alındıktan öncesi veya sonrası şikayet ya da ihbarın disiplin kurulunca araştırıldığı/araştırılmakta olduğu anlaşılırsa, kurulu bu konu hakkındaki tüm işlemleri durdurur ve kuruldaki tüm bilgi ve belgeyi disiplin kuruluna teslim eder.

Devran Etik Kurulu KYS.TAL.62 Etik Kurul ve Kuralların Uygulanması Talimatı’na göre çalışmalarını gerçekleştirir.

Yürürlük Tarih: 01.10.2017

DEVRAN MOTOR YATAKLARI

YÖNETİM KURULU

İletişime Geç

Bizimle iletişime geçerek istek, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz.